1. Energia wewnętrzna, ciepło

Energia wewnętrzna - jest to całkowita energia układu, suma wszystkich energii wszystkich molekuł
  • energia potencjalna cząsteczek
  • energia kinetyczna cząsteczek
  • energia chemiczna – energia podczas przemian chemicznych
  • energia atomowa - oddziaływanie ze sobą elementów atomu
  • energia jądrowa – oddziaływanie ze sobą jądra atomu

Energia wewnętrzna jest zawarta w ciele.

Energia wewnętrzna jest funkcją stanu układu, czyli funkcją zależną jedynie od aktualnych wartości parametrów układu, takich jak masa, temperatura, ciśnienie, liczność materii.

[U] = 1J


Ciepło – energia, która przepływa między ciałami, które nie znajdują się w równowadze termicznej (czyli mają różne temperatury)

Ciepło to mikroskopowy sposób przekazywania energii.

  • Ciepło pobrane (lub oddane)

Q = cw·m·ΔT
Q = Cw·n·ΔT


cw - ciepło właściwe – wielkość charakterystyczna dla danej substancji w danej temperaturze, stałą materiałowa, sens fizyczny: ilość ciepła, jakie trzeba dostarczyć, aby podgrzać 1kg substancji o 1 K.

[cw] = 1 J/kg·K

Q = cw·m·ΔT

Q - ciepło pobrane (lub oddane)
m – masa ciała
ΔT – zmiana temperatury


 Cw – molowe ciepło właściwe – sens fizyczny: ilość ciepła, jakie trzeba dostarczyć, aby podgrzać 1 mol substancji o 1 K.

[Cw] = 1 J/mol·K

Q = Cw·n·ΔT

Q - ciepło pobrane (lub oddane)
n – ilość moli substancji
ΔT – zmiana temperatury

1 mol = 6,02·1023 jednostek elementarnych (sztuk)

n = N/NA

n – ilość moli substancji
N – całkowita liczba cząstek substancji
NA - liczba Avogadra
NA = 6,02·1023 mol-1

n = m/μ

n – ilość moli substancji
m – masa substancji
μ – masa molowa danej substancji
[n] = 1 mol

  • Ciepło przemiany fazowej (ciepło utajone) – substancja nie zmienia temperatury, ale zmienia swój stan skupienia

Q = cp·m

m – masa substancji

cp - ciepło przemiany – ciepło parowania (lub skraplania) i ciepło topnienia (lub krzepnięcia)

Ciepło przemiany jest wartością charakterystyczną dla danej substancji przy danym ciśnieniu.

Tagged under: , , ,

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (413 votes, average: 4,24 out of 5)
Loading...
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top