Tagi: klasa 6-8

Energia wewnętrzna - zadania

Zad. 1 Z jakiego powodu obserwujemy wzrost energii wewnętrznej w ciałach ocierających się o siebie? Odp. W ciałach tych wzrasta energia kinetyczna ich cząsteczek. Zad. 2 Wskaż jaką energię nazywamy energią wewnętrzną ciała i w jaki sposób można ją zmniejszyć bądź zwiększyć. Odp. Energia wewnętrzna danego ciała jest sumą wszystkich rodzajów energii cząsteczek tego ciała.…

Więcej

Ciążenie powszechne – zadania

Zad. 1 Oblicz wysokość nad powierzchnią Ziemi, na której przyciąganie grawitacyjne będzie cztery razy mniejsze niż na powierzchni naszej planety. Do obliczeń przyjmij, że długość promienia kuli ziemskiej to około 6400 km. Odp. Taka sytuacja będzie miała miejsce na wysokości około 6400 km nad powierzchnią Ziemi. Zad. 2 Oblicz, jaka będzie wartość siły przyciągania ziemskiego…

Więcej

Ruch po okręgu – zadania

Zad. 1 Siła dośrodkowa oddziałuje na ciało podczas jego ruchu po okręgu. Jakie zmiany powoduje ona w odniesieniu do wartości prędkości tego ciała oraz kierunku jej wektora? Odp. Powoduje ona zmianę kierunku wektora prędkości tego ciała, nie zmieniając jej wartości. Zad. 2 Siła oddziałuje na ciało poruszające się ruchem jednostajnym w ruchu po okręgu. Określ…

Więcej

Energia – zadania

Zad. 1 Oblicz energię potencjalną ciężkości przedmiotu o masie 400 kg, który został zrzucony z wysokości 15 m. Odp. Energia potencjalna tego przedmiotu wyniosła 60 kJ. Zad. 2 Jak nazywa się podstawowa jednostka energii mechanicznej – wat, dżul czy niuton? Odp. Podstawową jednostką energii mechanicznej jest dżul (J). Zad. 3 Przedmiot o masie 4 kg…

Więcej

Moc – zadania

Zad. 1 Oblicz pracę wykonaną przez silnik o mocy 2,5 kW w ciągu 120 minut. Wynik podaj w J i kWh. Odp. Silnik ten wykona pracę 18 MJ, czyli 5 kWh Zad. 2 Z jakiego powodu pełen towaru wóz wymaga do utrzymania stałej prędkości mocy większej niż pusty? Odp. W przypadku wozu załadowanego między kołami…

Więcej

Praca – zadania

Zad. 1 Rakieta okrąża swobodnie Ziemię. Dlaczego podczas tego procesu nie jest wykonywana praca? Odp. Jest tak dlatego, że siła grawitacji, która działa na tę rakietę, jest przez cały czas skierowana prostopadle do przesunięcia w danym miejscu toru. Zad. 2 Poruszanie się piłki rzuconej poziomo spowodowane jest wpływem jej własnej bezwładności. Pomijając opór powietrza, określ…

Więcej

Trzecia zasada dynamiki – zadania

Zad. 1 W sytuacji, gdy jedno ciało działa na drugie z pewną siłą, drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłą o pewnych parametrach. Jaka jest jej wartość i zwrot względem siły oddziaływania pierwszego ciała? Odp. Siła ta jest równa co do wartości i ma przeciwny zwrot. Zad. 2 Chłopiec zaczepił linę o hak na ścianie i…

Więcej

Druga zasada dynamiki – zadania

Zad. 1 Wózek poruszał się pod wpływem działania siły o wartości 30 N z przyspieszeniem 5 m/s2. Oblicz masę wózka. Odp. Masa ciała wynosi 6 kg. Zad. 2 Co jest miarą bezwładności ciała, jego ciężar czy masa? Odp. Miarą bezwładności ciała jest jego masa. Zad. 3 Wartość siły oddziałującej na ciało o masie 2 kg…

Więcej

Pierwsza zasada dynamiki – zadania

Zad. 1 Pasażer tramwaju poczuł, iż jego ciało przechyla się w lewo. Jaka zmiana następowała w ruchu tramwaju? Odp. Tramwaj skręcał w prawo. Zad. 2 Na ciało oddziałują dwie siły o przeciwnych zwrotach. Są to F1 o wartości 3 N oraz F2 o wartości 5 N. Pod ich wpływem ciało porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym.…

Więcej

Ruch zmienny – zadania

Zad. 1 Pewien ruch opisany jest przez równanie: v = Xt, gdzie v to prędkość chwilowa, a to to czas ruchu. Litera X odpowiada wielkości stałej w tym ruchu. Jaki ruch opisuje to równanie? Za co odpowiada w nim litera X? Odp. Wzór ten opisuje ruch jednostajnie przyspieszony, a litera X odpowiada za przyspieszenie. Zad.…

Więcej
pobierz z Google Play pobierz z App Store
Back to top